Aktuality

20.2.2024

Levné ubytování na Šumavě

Pobyty od neděle do pátku - 5 nocí s polopenzí za 3.700,- Kč!

19.2.2024

Silvestr!!! 2024

Silvestr na Šumavě v Hotelu Modrava

19.2.2024

Martinské husí hody

Martinské husí hody v Hotelu Modrava od 08. do 10. listopadu 2024

Kontakty

Hotel Modrava
Modrava 79
341 92 Kašperské Hory
Tel.: +420 602 709 455

eMail : hotel@hotelmodrava.cz

GPS: Loc: 49°1'32.292"N, 13°29'55.628"E

Provozovatel: Eva Kolínová

IČ: 75843897
DIČ: CZ8057122062Hotel Modrava – Eva Kolínová
Modrava 79
341 92 Modrava
GDPR Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.
Kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je Eva Kolínová, Archangelská 2, 100 00 Praha - Hotel Modrava – Modrava 79, 341 92 Kašperské Hory.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou hotel@hotelmodrava.cz, tel. +420602709455.

Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Upřesnění právního titulu zákon Zdroj - od koho získáno Doba uložení nebo lhůta pro výmaz Kategorie příjemců údajů
Rezervace ubytování internetových rezervačních portálů Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy rezervační portál Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty. nejsou
Rezervace ubytování na recepci osobně a telefonicky Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty. nejsou
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů. Zajištění pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty. nejsou
Předání údajů Cizinecké policii Splnění právní povinnosti - par 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb. Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Cizinecká policie
Evidence hostů v Databázi klientů Zrychlení rezervace stálých hostů Identifikační a kontaktní údaje Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky. nejsou
Předání dat o hostovi do ID-přístupového systému poskytování přístupu do prostor Základní identifikace a číslo pokoje Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů Po dobu pobytu nejsou
Účtenky a Faktury - doklady pro DPH Vystavování prodejních dokladů Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH právní povinnost č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a subjekt údajů 10 let Finanční úřad
Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb Identifikační údaje Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Zákaznický systém (věrnostní karty) pro hosty restaurace a hotelových služeb Poskytování slev při opakovaných službách Kontaktní údaje Oprávněný zájem subjekt údajů po dobu používání karty nejsou
Vysvětlení k tabulce a zpracování

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění

Požadovat výpis :
Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.
Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu :
Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz :
Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracování :
Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.
K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracování:¨
Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.
Odvolat souhlas se zpracováním :
To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu:
Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.
Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad:
V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:
Při příjezdu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.
K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.
Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.
Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
a. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
b. odmítnout žádosti vyhovět.
Chcete-li podat žádost elektronicky:
a. zašlete ji e-mailem na adresu hotel@hotelmodrava.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
b. Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky: rtzb6d
Uveďte do ní:
1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
2. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
3. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
4. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.Zvětšit mapu
Zajímavé odkazy

Hotel Modrava, Modrava 79, Kašperské Hory, Šumava

Hotel Modrava